Ik ben opdrachtgever

Als opdrachtgever heeft u een persoon of een onderneming opdracht gegeven om werkzaamheden te verrichten. De opdrachtnemer ontvangt daarvoor een vergoeding. Hoewel er geen gezagsverhouding is, heeft de opdrachtnemer wel bepaalde verplichtingen. Ook dient hij gevolg te geven aan uw aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht. Bovendien kunt u als opdrachtgever te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Dit zijn in het kort belangrijke rechten en plichten die u als opdrachtgever in acht moet nemen. Rede Legal kan u helpen bij geschillen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties: 

  • de opdrachtnemer komt zijn toezeggingen en verplichtingen niet na;
  • de opdrachtnemer beroept zich onterecht op zijn algemene voorwaarden;
  • de opdrachtnemer weigert gehoor te geven aan uw aanwijzingen, of slechts tegen betaling van meerwerk;
  • de opdrachtnemer schakelt onterecht derden in om de werkzaamheden uit te voeren;
  • de opdrachtnemer weigert verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij te werk is gegaan;
  • de opdrachtnemer heeft de overeenkomst opgezegd;
  • bij onenigheid over de te vergoeden kosten na opzegging van de overeenkomst.

Advocatenkantoor Rede Legal Ede denkt mee

Rede Legal is altijd bereid om uw verhaal aan te horen en mee te denken over een mogelijke oplossing. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan kan het best zo zijn dat de verzekeraar (een deel van) de juridische kosten voor haar rekening neemt en dat u toch kunt kiezen voor Rede Legal. Neemt u daarvoor eerst even telefonisch contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.