Contractenrecht

Rede Legal adviseert dagelijks haar cliënten over overeenkomsten en over de (rechts)gevolgen en verbintenissen die voor partijen uit een overeenkomst kunnen voortvloeien. Aan zo ongeveer elke afspraak tussen personen en bedrijven ligt een (schriftelijke) overeenkomst ten grondslag. Dat is soms een tientallen pagina's tellende koopovereenkomst voor de koop van een onroerende zaak of voor de aanschaf van aandelen in een vennootschap. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een overeenkomst van aanneming van werk zijn die een installateur sluit met een aannemer. Of een leasecontract waarmee een leverancier apparatuur least en er allerlei zekerheidsrechten zoals een pandrecht worden bedongen.

Steeds vaker zien we dat cliënten er op voorhand voor kiezen om een overeenkomst goed te laten opstellen, zodat de kans kleiner is dat er achteraf discussie ontstaat over de over en weer gemaakte afspraken. Dat is verstandig, want een goede schriftelijke overeenkomst kan meestal een hoop ellende voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een goede Letter of Intent, waarin de afspraken rondom onderhandelingen over een overname worden neergelegd. Of een aandeelhoudersovereenkomst, waarin staat hoe onenigheid tussen aandeelhouders moet worden opgelost. Maar denk ook aan goede bepalingen in algemene voorwaarden waarmee de aansprakelijkheid voor een bedrijf aanzienlijk kan worden beperkt en een ruime contractuele rente kan worden bedongen. Vooral over de koopovereenkomst en de overeenkomst van opdracht wordt regelmatig geadviseerd en geprocedeerd. Klikt u voor meer specifieke informatie over de koopovereenkomst of de overeenkomst van opdracht op de tabbladen achter deze pagina, bijvoorbeeld 'Ik ben verkoper' of 'Ik ben opdrachtgever'.

Voorbeelden van zaken waarin Rede Legal recent heeft geadviseerd en/of geprocedeerd:

Casus I
Een installateur had een grote - deels gesubsidieerde - verwarmingsinstallatie geplaatst in opdracht van een aannemer. Nadat de installatie grotendeels was aangelegd, bleek dat de aannemer de subsidie had aangewend om anderen te betalen en bleven de facturen van de installateur voor ruim € 150.000,-- onbetaald. Rede Legal heeft daarop een aantal (derden)beslagen gelegd en in een procedure betaling van de openstaande facturen en schadevergoeding gevorderd, vermeerderd met de contractuele rente van 10%. Die hoge contractuele rente hadden we in de enkele jaren eerder opgestelde algemene voorwaarden al opgenomen. De rechter heeft alle vorderingen van cliënte toegewezen, inclusief de contractuele rente en heeft de aannemer veroordeeld in de proceskosten. Omdat ook na het vonnis betaling uitbleef, hebben we in de executiefase executoriaal beslag gelegd op twee appartementen van de aannemer. Uit de verkoop van het eerste appartement kon 70% van de totale vordering worden voldaan. Met de verkoop van het tweede appartement zal de restantvordering van cliënte waarschijnlijk volledig worden voldaan. 

Casus II
Cliënte levert de infrastructuur voor datacenters en had ingeschreven op een private aanbesteding van een grote telecomprovider. De telecomprovider had zelf de inschrijvende partijen geselecteerd. Vervolgens was bepaald dat het gunningscriterium voor 100% gebaseerd was op prijs. Cliënte had in het biedingsproces het laagste bod neergelegd. De telecomprovider gaf daarop echter aan - vanwege het geringe prijsverschil met haar huidige aanbieder - dat cliënte de opdracht toch niet gegund kreeg. Namens cliënte hebben we daarom in kort geding primair nakoming van de overeenkomst gevorderd en subsidiair schadevergoeding. Ter zitting bleek dat de opdracht in de praktijk al gegund was aan de huidige aanbieder en dat dat bezwaarlijk ongedaan gemaakt kon worden. We konden echter voldoende duidelijk maken dat met het doen van het laagste bod er tussen de telecomprovider en cliënte een overeenkomst tot stand was gekomen. Nu de telecomprovider die overeenkomst niet kon nakomen, was zij schadeplichtig. Daarom is overeengekomen dat de volledige schade aan cliënte werd vergoed. 

Casus III
Een leverancier van wasmachineapparatuur kreeg het verzoek van een vakantiepark om een wasserette te bouwen. Het vakantiepark wenste echter dat cliënte de apparatuur door middel van een leaseconstructie ter beschikking zou stellen en het onderhoud zou verrichten op de machines. Cliënte benaderde Rede Legal om een goede overeenkomst op te stellen. Daarin zijn niet alleen afspraken gemaakt over de automatische incasso van de verschuldigde termijnfacturen, maar ook over instructies die de opdrachtgever verplicht is aan vakantiegangers op te leggen om te waarborgen dat de apparatuur in goede staat blijft. Ook zijn afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen cliënte storingen dient te verhelpen en er is een eigendomsvoorbehoud in opgenomen.

Casus IV
Cliënten hadden voor hun net verbouwde woning een keuken gekocht met een speciaal getrommeld betonnen keukenblad. Na levering van de bladen bleek dat het deel op het kookeiland aanzienlijk verschilde van de delen die op de keukenkastjes waren gemonteerd. Cliënten hebben direct geklaagd bij de verkoper, maar hen werd verteld dat ze dat blad besteld hadden en dat het om kleine acceptabele afwijkingen ging. Cliënten hebben daarop Rede Legal verzocht om de correspondentie met de keukenleverancier over te nemen. Rede Legal heeft zich met succes op het standpunt kunnen stellen dat er sprake was van non-conformiteit en dat de keukenbladen niet voldeden aan hetgeen cliënten mochten verwachten. Al direct nadat de dagvaarding aan de leverancier was betekend, heeft de leverancier 'eieren voor zijn geld gekozen' en cliënten alsnog aangeboden om nieuwe werkbladen uit te zoeken van dezelfde kwaliteit als die zij oorspronkelijk hadden besteld.